PRAVILA ZABAVNE EMISIJE BRZOKLIK:

OPŠTE ODREDBE

Ova pravila regulišu uč e stvovanje u zabavnoj emisiji Brzoklik, koju organizuje organizator u skladu sa Članom 16. Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija

Takmičari se nadmeću u znanju i vještini koja podrazumjeva da brže od ostalih takmičara daju tačan odgovor na postavljeno pitanje.

Za sva pitanja, sugestije i žalbe obratiti se isključivo na e-mail info@brzoklik.ba ili na telefonski broj 060 304 9055.

PRAVO UČEŠĆA U EMISIJI

Za učešće u emisiji mogu da se prijave svi stanovnici Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina.

U emisiji ne mogu učestvovati zaposleni kod organizatora, njihovi najbliži srodnici i bračni partneri, kao i zaposleni kod privrednih društava koji se smatraju povezanim licem sa organizatorom u smislu zakona.

Učešće u emisiji takmičari obezbjeđuju pozivom na broj BH Telekoma 094 291 100, HT Mostara 094 880 704, M-tel 094 523 242. Ukupan broj poziva u toku jednog dana ograničen je na 10. Učešće u kvizu moguće je sa fiksnih i mobilnih aparata koji imaju tonsko biranje.

CIJENA POZIVA IZ FIKSNE I MOBILNE MREZE PO POZIVU SA URAČUNATIM POREZOM JE ZA
094 291 100 – 1,50 KM/POZIV + PDV
094 880 704 – 1,50 KM/POZIV + PDV
094 523 242 - 1,30 KM/POZIV + PDV

Za odgovore na pitanja potrebno je koristiti tastere sa brojevima, a za potvrdu pritisnuti taster #
Vrijeme za davanje odgovora ograničeno je na 60 sekundi.
Ukoliko je takmičar NETAČNO odgovorio na postavljeno pitanje, automat ga obavještava:

  • Vaš odgovor je nažalost netačan,ili ste odgovor na pitanje ukucali prije zvučnog signala.
  • Broj pokušaja koji vam je preostao u ovom izdanju emisije je...

Ukoliko je takmičar TAČNO odgovorio na postavljeno pitanje, ALI NIJE POSTIGAO NAJBOLJE VRIJEME automat ga obavještava:
  • Trenutno najbrže vrijeme je..
  • Vaš odgovor je tačan.
  • Odgovorili ste za ...

Ukoliko je takmičar pozvao broj telefona nakon vremena završetka emisije, automat ga obavještava:
  • Poštovani,dnevni ciklus emisije „Brzoklik“ je završen.Vrijeme za učešće je isteklo.Molimo da imate na umu da se ovi pozivi naplaćuju.

Prilikom trajanja emisije na sajtu www.brzoklik.ba se u svakom trenutku nalaze ažurirani podaci, te su takmičari u mogućnosti da budu informisani o relevantnim informacijama za kviz u realnom vremenu. Takmičari na sajtu mogu da provjere koliko vremena je preostalo do kraja određenog ciklusa kviza, o trenutno najboljem vremenu, te o poziciji koju trenutno zauzimaju.

Pored svakog postignutog vremena nalazi se oznaka mobilne i fiksne mreže, broj telefona sa skrivene dvije cifre u telefonskom broju.

O trenutnom poretku takmičari se mogu informisati putem navedenog sajta.

Sve informacije o pravilima, početku emitovanja kviza, trajanju kviza, cijeni poziva, nagradama, trenutnom rezultatu, pobjednicima i ostalim pojedinostima nalaziće se na sajtu www.brzoklik.ba

Pored sajta www.brzoklik.ba, takmičari sve informacije mogu dobiti na broj 062/529- 822. U rubrici NETAČNI REZULTATI učesnika, učesnici mogu vidjeti svoje prolazno vrijeme, ali netačan odgovor ne učestvuje u nagradi.

Nagrade su precizirane i prezentovane prije početka emitovanja određenog izdanja kviza.

Jedan takmičarski ciklus traje jedan dan, a učešće je moguće do završetka posljednjeg emitovanja na televiziji. Nakon tog vremena takmičari neće imati mogućnost davanja odgovora. Po završetku takmičarskog ciklusa dodjeljuje se glavna nagrada.

Najbrži tačan odgovor je jasno vidljiv na sajtu www.brzoklik.ba

NAGRADE

Nagrade za učešće u emisiji obezbjeđuje organizator Studio Moderna Sarajevo.

Predstavnik organizatora je dužan da pobjednika dnevnog ciklusa kontaktira u roku od 3 (tri) dana od dana završetka ciklusa.

Učesnik koji je dao najbrži tačan odgovor dužan je da, nakon poziva predstavnika organizatora, e-mailom ili sms-om potvrdi da je saglasan da njegovi podaci (ime i prezime kao i tačno mjesto prebivališta) budu objavljeni na sajtu emisije.

Pobjednik ciklusa je dužan da u roku od 30 (trideset) dana od dana obavještenja od strane organizatora da je on pobjednik navedenog ciklusa, dostavi: e-mailom ili sms-om podatke potrebne za dostavu robne nagrade, u suprotnom nagrada ostaje u nagradnom fondu organizatora.

Navedeni rok se može produžiti samo ako dobitnik ne može istu preuzeti zbog bolesti ili ako u navedenom roku Organizator nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile.

Pobjednik ciklusa nema pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu, drugu nagradu, robu ili uslugu.

UKOLIKO JE TAKMIČAR OSVOJIO JEDNU OD NAGRADA U TOKU CIKLUSA, NEMA PRAVO UČESĆA U NAREDNIH 30 (TRIDESET) DANA, RAČUNAJUĆI OD DANA CIKLUSA U KOJEM JE OSVOJIO NAGRADU.

OBAVEZA DOBITNIKA NAGRADE

Dobitnik nagrade čija je vrijednost veća od 1.000 KM, prema članu 4. Zakona o porezu na dohodak, dužan je uplatiti porez za dohodak. Shodno predhodnom stavu, dobitnik je dužan pri preuzimanju nagrade organizatoru dostaviti dokaz o uplati poreza na dohodak od nagrade obračunat na tržišnu vrijednost nagrade.

ZAŠTITA PODATAKA

Podaci o učesnicima koristiće se isključivo za potrebe dodjeljivanja nagrada. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Funkcionalnost web stranice:

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Učesnici priznaju i prihvataju da web stranica možda neće biti dostupna u svakom trenutku, ovisno o faktorima na koje se ne može uticati. Organizator neće ni na koji način biti odgovoran za nedostupnost web stranice.

Ni u jednom trenutku organizator ili bilo koja treća osoba ili entitet koji su uključeni u pružanje hostinga, razvoj, proizvodnju ili distribuciju web stranice neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu koja bi mogla nastati iz korištenja ili nemogućnosti korištenja web stranice ili kao rezultat kršenja bilo kakve garancije ili participacije u zabavnoj emisiji.

RJEŠAVANJE PRITUŽBI

U slučaju žalbe sa relevantnim primjedbama, Organizator je dužan riješiti što je prije moguće istu i obavijestiti učesnika o ishodu. Pritužbe će biti riješene u roku 30 radnih dana od dana primitka žalbe u pisanom obliku.
Organizator može da diskvalifikuje bilo kojeg učesnika na kojeg sumnja da se nije ponašao u skladu sa ovim pravilima.
Odluke organizatora koje se odnose na moguće diskvalifikacije su konačne.
Svi eventualni sporovi sa učesnicima u zabavnoj emisiji će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti na ovaj način utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Sarajevu.
U trenutku potpisa zapisnika o preuzimanju nagrade, prestaju sve obaveze i odgovornosti Organizatora prema dobitniku nagrade.

POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA ZABAVNE EMISIJE

Zabavna emisija se može prekinuti jedino u slučaju više sile ili slučaja koji ne zavisi od volje Organizatora, odnosno koje nije mogao spriječiti ili izbjeći.

ZLONAMJERNO PONAŠANJE

Korištenje bilo koje vrste računarskih kodova, štetnih programa ili bilo čega sličnog što može prouzrokovati štetu na sistemu, ometanje i onemogućavanje rada kompjuterskog sistema emisije i web stranice, kao i upotreba zlonamjernih računarskih programa i algoritama čiji je cilj namještanje rezultata emisije strogo je zabranjeno. Takvo ponašanje za posljedicu će imati isključivanje učesnika i ukidanje svih emisijom omogućenih povlastica, kao i zabranu prekršiocu da dalje učestvuje u bilo kojem ciklusu zabavne emisije.

Učešće u emisiji takmičari obezbjeđuju pozivom na gore navedene brojeve telefona. Ako se posumnja da pozive ne obavlja živa i postojeća osoba ili da se koristi neki automatizovani sistem, odnosno da se poziv ne obavlja manuelnim klikom na predviđeni način, Organizator zadržava pravo da učesnika na kog posumnja, istog momenta isključi i ukine sve emisijom dobijene povlastice, te da izrekne zabranu prekršiocu da dalje učestvuje u bilo kojem ciklusu zabavne emisije.

Učesnici u zabavnoj emisiji moraju imaju cookies pristup web site-u. Cookies se koriste kao sigurnosni element za sprječavanje zloupotrebe sistema .

Organizator ima pravo da jednostrano dopuni ili promijeni Pravila emisije.

Ova pravila objaviće se na internet sajtu emisije www.brzoklik.ba